MENÜ GİRİŞ DUYURULAR TAKVİME EKLE FAVORİLERE EKLE E-BÜLTEN KAYIT
Çocuk Enfeksiyon 2020

Kongrenin Başlamasına
GÜN
SAAT   DAKİKA
26 Eylül - 4 Ekim 2020
Enfeksiyon Meydanları

ENFEKSİYON MEYDANI 1

ATEŞ SORUN OLDUĞUNDA ÇÖZÜM ARAYIŞLARI

 

Ateş, rektal sıcaklığın ≥38 ° C (100.4 ° F) üstü olarak tanımlanır. Genel olarak vücut ısısı belirli normal bir aralıkta (rektal olarak 36.6 - 37.9 ° C) dalgalanır. Akut ateşin en yaygın nedenleri, kendi kendini sınırlayan viral enfeksiyonlar ve komplike olmayan bakteriyel enfeksiyonlardır. Ateşin karakteri ve yaş grubu ateşe neden olan sebebi bulmamızda yardımcı olabilir. Bazı durumlarda ateş odağı hemen tespit edilemeyebilir ve/veya ateş süresi uzar. Çocuklarda odağı olmayan ateş, doktor tarafından nedeni en az 8 günlük değerlendirmeden sonra belirlenemeyen> 38 ° C sıcaklığa sahip çocuklar olarak tanımlanır. 


Çocuklarda ateş ve enfeksiyon her zaman aynı anlama gelmez. Ateş nedenleri dört ana gruba ayrılabilir: enfeksiyöz, inflamatuvar, neoplastik ve diğer. Ateş ciddi bir enfeksiyon (bakteriyel veya viral) ile kendi kendini sınırlayan viral bir hastalığın belirtisi olabileceği gibi malignite gibi altta yatan ciddi bir hastalığın da ilk ve tek göstergesi olabilir. Bu nedenle düşmeyen, uzamış ateşe neden olan etiyolojiyi göstermek önemlidir.

 

 Bu Oturum Amaçları: 

  • Uzamış ateş tanımı nedir?

  • Uzamış ateşle başvuran bir çocuk bir kliniğe geldiğinde öyküde neleri sormamız gerekir?

  • Muayene bulgularında nelere dikkat etmeliyiz? 

  • Hangi tetkikleri ilk olarak istemeliyiz?

  • Uzamış ateşte yaşlara göre hangi tanıları düşünmeliyiz?

  • Uzamış ateşte ampirik antibiyotik tedavisi başlanır mı? Başlanırsa hangi durumlarda?ENFEKSİYON MEYDANI 2

ZOR ANLARDA DOĞANIN CEVABI ZOONOTİK ENFEKSİYONLAR


Neden Katılmalıyım?


Zoonotik hastalıklar bütün dünyada ve ülkemizde yaygın olarak görülen bir hastalık grubudur. Özellikle son yıllarda salgına neden olan hastalıkların birçoğu zoonotik hastalıklardır. Zoonozlar, hayvan sağılığını etkileyerek hayvan ölümlerine ve ekonomik kayıplara yol açarken, insanlarda da hastalık oluşturarak önemli halk sağlığı sorunu oluşturur. 


Bu bol soru ve cevaplı otururmumuzda, ülkemizde sık görülen, değişik prezentasyonları olan zoonotik hastalıkların tanı, tedavi ve yönetimi, olgular eşliğinde, konusunda uzman olan danışmanlar ile tartışılacaktır. 


Oturum sonunda, ülkemizde sık görülen zoonotik hastalıkların; başvuru yakınmalarını, klinik bulgularını, etkenin temel özelliklerini, olası bulaş yollarını, risk gruplarını, tanıda kullanılan güncel laboratuvar tetkiklerini ve sonuçlarını yorumlamayı, etkin tedavi yöntemlerini ve bildirim özelliklerini birlikte tartışarak netleştirmeyi amaçlıyoruz. 
ENFEKSİYON MEYDANI 3

KORKULAN TABLO: NÖTROPENİK ATEŞ


Nötropenisi olan çocuklarda ateş ve ateş yönetimi; öncesinde sağlıklı olan çocuklarda özellikle viral enfeksiyonlar sırasında gelişen nötropeni sırasında, ateş varlığının değerlendirilmesi ve yönetimini, nötropenik ateş olgularında, tedavide hangi antibiyotikleri seçilebileceği, ne zaman fungal enfeksiyon düşünülmesi gerektiği, klinik şühenin ne zaman daha yüksek olacağı, ve hangi antifungal ilacı ne zaman kullanabileceğimizi, her an karşımıza çıkabilecek vakalar örnekleri ile konusunda uzman olan danışmanlar ile tartışılacağı bir oturumda sizlerle olmak istiyoruz.


Oturumumuzun Amacı

1. Hangi enfeksiyöz durumlar nötropeni yapabilir? Bu olgular nötropenik olduğu sürece immünsupresif mi kabul edilmelidir?

2. Enfeksiyona sekonder gelişen nötropenilerin takibi nasıl yapılmalıdır?

3. Febril nötropenili olgularda risk değerlendirmesi nasıl yapılmalı?

4. Risk grubuna göre birinci basamak antibiyotik tedavi planlaması, oral antibiyotik tedavisi ile ayaktan febril nötropenili bir olgu takip edilebilir mi? Antimikrobiyal, eskalasyon- de eskalasyon ne zaman düşünülmeli?

5. Antifungal tedaviyi ne zaman düşünelim? Kime hangi antifungal tedavi verelim? Başlanan antifungal tedaviyi ne zaman keselim?

6. Sekonder profilaksi kime gerekli ve nasıl yapılmalı?


ENFEKSİYON MEYDANI 4

HERKESİN HAKKI AŞI: EKSİK AŞILARIN TAMAMLANMASI


Neden Katılmalıyım?


Her çocuğun en temel ihtiyacı ve hakkı olan aşılamanın eksik veya hiç yapılamadığı durumlarda yakalanılmış fırsatların değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Sosyal nedenler veya günümüzde giderek artan aşı karşıtlığı nedeniyle bu haktan mahrum bırakılan çocuklar aşı ile önlenebilen bu enfeksiyonlara bağlı gelişen sekeller nedeniyle zorluklar yaşamayabilmekte ve hatta hayatlarını kaybetmektedirler


Bol soru ve cevaplı bu oturumda dalında uzman olan hocalarımız ile bu konuda aklımızdaki tüm sorulara yanıt bulabilir ve olgular eşliğinde aşı hakkındaki tüm yeni bilgilere ulaşılabilirsiniz. Bu oturumda, sosyal veya diğer nedenler ile aşılanmanın yapılamadığı veya ertelendiği durumlarda istenilmesi gereken serolojik testleri ve uygulama şemasını, kemoterapi veya diğer immunsupresif ilaç kullanılan durumlarda aşı şeması ve HIV pozitif anneden doğan bebeklerin aşılama şemasının düzenlenmesi konularını olgular eşliğinde ve değerli hocalarımızın katkılarıyla tüm sorulara yanıt bulmayı amaçlıyoruz.


Oturum sonunda katılımcıların

• Sağlıklı çocuk aşılama şeması


• Aşı karşıtlığı olan ebeveynlerin bu konuda aydınlatılarak çocukların en temel hakkına kavuşturulması için yapılabilecekler


• Sosyal ve diğer nedenler ile eksik aşılanan çocuklarda istenilmesi gereken serolojik testler ve yaş gruplarına göre aşılama şeması


• Solid ve hematolojik maligniteler nedeniyle kemoterapi alan ve kemik iliği nakli yapılan çocuklarda artmış enfeksiyon riski ve aşılama şeması


• HIV-pozitif anneden doğan bebeklerde yapılması gereken serolojik testler ve aşılama protokolü hakkında en güncel literatür eşliğinde bilgilendirilmesi hedeflenmiştir.


ENFEKSİYON MEYDANI 5

TANISI VE TEDAVİSİ İLE TÜBERKÜLOZ 

 

Tüberküloz, morbidite ve mortalite açısından dünyadaki en önemli üç bulaşıcı hastalıktan biri olmaya devam etmektedir. Dünya nüfusunun neredeyse üçte birinin (2,5 milyar kişi) M. tuberculosis ile enfekte olduğu tahmin edilmektedir. Yetişkinlere göre çocuklarda tuberküloz hastalığının küresel yükünü tahmin etmek; standart bir vaka tanımının olmaması, kesin tanı koymanın zorluğu, küçük çocuklarda akciğer dışı hastalık sıklığı ve çocuklarda tuberküloza verilen nispeten düşük halk sağlığı önceliği nedeniyle zordur. Dünya Sağlık Örgütünün 2019 raporunda, 2018 yılındaki tahmini 10 milyon tuberküloz hastasından yaklaşık 1,1 milyonunun (% 11) 15 yaşın altındaki çocuklar arasında meydana geldiği varsayılmaktadır.


Çocuklarda en yaygın ekstrapulmoner tüberküloz hastalığı, yüzeyel lenf düğümlerinin ve merkezi sinir sisteminin tüberkülozu şeklinde karşımıza gelmektedir. Bu hastalıkların tanısının konulması bazen oldukça zor olmaktadır. Merkezi sinir sistemi tüberkülozunda olduğu gibi tedavisinin bazen kesin bir tanı konulmadan da başlanması gerekebilmektedir. Burada üç tane extrapulmoner tüberküloz olgusu sunulmuştur. Bu olgular ile tanı ve tedavi de karşılaşılan zorluklar ele alınmıştır.ENFEKSİYON MEYDANI 6

SEYAHAT EDECEK ÇOCUK


Dünya üzerinde ülkeler arası seyahatlerin artması pek çok enfeksiyon hastalığının epidemiyolojisini etkilemekte ve değiştirmektedir. Günümüzde pek çok enfeksiyon etkeni, bir ülkeden diğerine seyahat yolu ile hızla yayılabilmekte ve ciddi salgınlara neden olabilmektedir. Ülkeler arası yolculuk ile seyahat edecek kişi açısından o ülkenin endemik özelliklerine göre belirlenen riskler söz konusudur. Bu nedenle, seyahatin başlamasından önce gidilecek ülkeye göre hastalık riskleri belirlenmeli, kişiler bunlarla ilgili bilgilendirilmeli ve risklere göre koruyucu önlemlerin alınması sağlanmalıdır. Seyahat öncesinde kişilerin tıbbi öyküleri ve bağışıklama durumları iyi bilinmeli, varsa eksik ve ilave aşılamaları tamamlanmalıdır.


Özellikle doğa sporları sırasında hayvan temaslarına karşı alınacak önlemlerin iyi bilinmesi, kuduz riskli hayvan temaslarında temas öncesi ve sonrası profilaksiler açısından kişilerin bilgilendirilmesi önemlidir. Kuduz riski taşıyan bir temas durumunda kişinin öncelikli yapması gerekenleri iyi bilmesi sağlanmalı ve zaman kaybedilmeden yara bakımının yapılması ve sağlık kuruluşuna başvurmaları öğütlenmelidir. Yürüyüşler sırasında sivrisinek, kene ve diğer artropodlardan korunma yöntemleri anlatılmalı, bu ısırıklara bağlı gelişebilecek ateşli hastalıklar ve hastalık belirtileri açısından bilgilendirilmeleri sağlanmalıdır.


Bu Oturum Amaçları:

Seyahat edecek bir kişi hangi risklerle karşı karşıya kalmaktadır, bu risklerin oluşmasını engellemek için alınacak önlemler nelerdir?


Seyahat öncesi hangi hastalıklar açısından bağışıklama önerileri yapılabilir? Bu hastalıklara karşı ayrıca alınabilecek önlemler nelerdir?


Seyahat sırasında kuduz riskli temaslar nelerdir? Kuduz riskli temas için temas öncesi ve sonrası profilaksiler nelerdir ve nasıl uygulanır?


Seyahat ile ilişkili enfeksiyon hastalıkları nelerdir? Seyahat dönüşü ateşlenen bir çocukta neler yapılmalıdır?

Sayfayı Paylaşın:
Abstract Module